واردات وفروش مواد اولیه قاالب سازی

فروش رزین چسب رزین سنگ مغناطیس الماس سنگ

فروش مواد اولیه قالبسازی

رزین

چسب رزین

روغن جدا کننده

سنگ مغناطیس

الماس سنگ مغناطیس

موکا

تنگستن کارباید

همراه با اموزش

09308778288

09127331198

اردکان یزد

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 23:32  توسط مهندس علی دیبایی  | 

فروش مواد اولیه قالبسازی

رزین

چسب رزین

روغن جدا کننده

سنگ مغناطیس

الماس سنگ مغناطیس

موکا

تنگستن کارباید

همراه با اموزش

09308778288

09127331198

اردکان یزد

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 23:32  توسط مهندس علی دیبایی  | 

فروش مواد اولیه قالبسازی

رزین

چسب رزین

روغن جدا کننده

سنگ مغناطیس

الماس سنگ مغناطیس

موکا

تنگستن کارباید

همراه با اموزش

09308778288

09127331198

اردکان یزد

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 23:31  توسط مهندس علی دیبایی  | 

فروش مواد اولیه قالبسازی

رزین

چسب رزین

روغن جدا کننده

سنگ مغناطیس

الماس سنگ مغناطیس

موکا

تنگستن کارباید

همراه با اموزش

09308778288

09127331198

اردکان یزد

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 23:31  توسط مهندس علی دیبایی  | 

فروش مواد اولیه قالبسازی

رزین

چسب رزین

روغن جدا کننده

سنگ مغناطیس

الماس سنگ مغناطیس

موکا

تنگستن کارباید

همراه با اموزش

09308778288

09127331198

اردکان یزد

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 23:31  توسط مهندس علی دیبایی  | 

فروش مواد اولیه قالبسازی

رزین

چسب رزین

روغن جدا کننده

سنگ مغناطیس

الماس سنگ مغناطیس

موکا

تنگستن کارباید

همراه با اموزش

09308778288

09127331198

اردکان یزد

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 23:31  توسط مهندس علی دیبایی  |